Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Eindeloos Design

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Eindeloosdesign en op alle met EindeloosDesign aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door EindeloosDesign ingestemd is.

1.5 De internetsite van EindeloosDesign richt zich zowel op de Nederlandse markt als het buitenland.

1.6 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met EindeloosDesign in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 EindeloosDesign behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van EindeloosDesign en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt.

2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres.

2.6 Koper en EindeloosDesign komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van EindeloosDesign zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. EindeloosDesign garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 1. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die EindeloosDesign in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door EindeloosDesign worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorg/ en montage kosten zijn niet inbegrepen in de prijs van het meubel.

 1. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, contante betaling. De bestelde meubels/ en de bezorg en leveringkosten dienen bij afhalen, of bij bezorging contant, of via digitale betaling per direct te worden voldaan. Zolang de betaling niet is voldaan blijven alle geleverde goederen eigendom van EindeloosDesign en geeft deze het recht om deze te allen tijde terug te halen op het door EindeloosDesign genoemde datum en tijdstip. Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het door Eindeloosdesign op gegeven betalingskenmerk over te maken op Rabo Bank rekening 322811430 t.n.v. EindeloosDesign Bolsward. Na ontvangst van de aanbetaling wordt de order verwerkt en krijgt u hierover binnen 2 weken bericht. De levertijd van de bestelde meubels lopen vanaf datum aanbetaling en varieert van 10-12 weken. De levertijd kan door externe omstandigheden langer worden dan eerdergenoemde termijn. Mocht de levertijd, langer worden dan 10-12 weken dan krijgt de koper hier minimaal 1 week van te voren bericht van. EindeloosDesign kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van EindeloosDesign.

4.2 In het geval door EindeloosDesign een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die EindeloosDesign als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is EindeloosDesign bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het door Eindeloosdesign op gegeven betalingskenmerk over te maken op Rabo Bank rekening 322811430 t.n.v. EindeloosDesign Bolsward. Na ontvangst van de aanbetaling wordt de order verwerkt en krijgt u hierover binnen 2 weken bericht. De levertijd van de bestelde meubels lopen vanaf datum aanbetaling en varieert van 10-12 weken. De levertijd kan door externe omstandigheden langer worden dan eerdergenoemde termijn. Mocht de levertijd, langer worden dan 10-12 weken dan krijgt de koper hier minimaal 1 week van te voren bericht van. EindeloosDesign kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van EindeloosDesign.

 1. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft EindeloosDesign ernaar om bestellingen binnen 10-12 weken te leveren. EindeloosDesign kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk of telefonisch kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 10-12 bedragen tenzij anders overeengekomen of door Eindeloosdesign aangegeven. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5.6 Bij de bezorging van gekochte goederen wordt verstaan het bezorgen van de meubels op het thuis adres voor de woning.

5.7 Bij het bezorgen en monteren van de goederen wordt verstaan het bezorgen van de goederen in de woning, en het monteren van de goederen op de door de klant aangewezen plek. Het aanbrengen van enkele kabels tijdens de montage kan in overleg, mits ze klaar liggen/ op lengte zijn/ niet te dik zijn. Het aansluiten van apparatuur is voor rekening klant.

5.8 De koper dient voor de bezorging en montage van de goederen/ meubels in de woning de volgende maatregelen te treffen . Het meubel dient eenvoudig wijze zonder omslachtige bewegingen, zoals kantelen/wrikken/langdurig tillen/naar binnen gebracht te kunnen worden. De meubels worden op transport karren naar binnen gereden. De koper dient voorzieningen te treffen voor een vrije onbelemmerde doorgang, en zorgt er voor dat obstakels en oneffenheden worden weggehaald . Als een meubel niet op bovenstaande wijze naar binnen gebracht kan worden is dit geheel voor rekening klant. Het meubel wordt dan beschouwd als afgeleverd en gemonteerd en het totale bedrag van het meubel en de bezorgkosten dient alsnog voldaan te worden. De plek van de montage van het meubel moet geheel vrij te zijn. De klant is verantwoordelijk voor de draagkracht / stevigheid / vlakte/ en rechtheid van de muur. Naadvorming of een oneffen muur kan plaatsing belemmeren, mocht dit ter plaatse het geval zijn dan is dit voor rekening klant en wordt de kast niet opgehangen, het totaal bedrag dient dan als nog voldaan te worden.

 1. Aflevering en Ruilen

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Na de goedkeuring van het product kan de koper zich nadien niet beroepen op enig visuele afwijkingen van het geleverde.

6.2 Eindeloosdesign hanteert geen ruilen van geleverde producten.

6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

 1. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 EindeloosDesign garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

8.3 EindeloosDesign is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van EindeloosDesign is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

8.5 Indien EindeloosDesign om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van EindeloosDesign of de fabrikant zijn verricht; – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; – indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; – indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

8.8 De Koper is gehouden EindeloosDesign te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen EindeloosDesign mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan EindeloosDesign te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht EindeloosDesign zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

 1. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is EindeloosDesign niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 1. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij EindeloosDesign, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 1. Persoonsgegevens

11.1 EindeloosDesign zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. EindeloosDesign neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Links

13.1 De site van EindeloosDesign kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft EindeloosDesign geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 1. Uw rechten

14.1 U kunt altijd aan EindeloosDesign vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan EindeloosDesign vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die EindeloosDesign zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u EindeloosDesign hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.